Datele cu caracter personal, colectate ca urmare a "monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private" și a "supravegherii video a examenului de bacalaureat", sunt prelucrate în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 28704, în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001.
Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților din învățământul liceal, nivel 4, sesiunea iunie 2020
Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților din învățământul profesional, nivel 3, sesiunea iulie 2020
Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților din învățământul profesional, nivel 3, sesiunea august-septembrie 2020
Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților din învățământul liceal, nivel 4, sesiunea august-septembrie 2020
Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților din învățământul liceal, nivel 4, sesiunea iunie 2021
Atenție: corespondența dintre numele candidatului și cod se transmite de către dirigintele clasei!
Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților din învățământul profesional, nivel 3, sesiunea iulie 2021
Atenție: corespondența dintre numele candidatului și cod se transmite de către dirigintele clasei!