Datele cu caracter personal, colectate ca urmare a "monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private" și a "supravegherii video a examenului de bacalaureat", sunt prelucrate în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 28704, în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001.
Conditii specifice privind transferul consimțit pentru soluționarea restrângerilor de activitate, pentru pretransfer consimtit intre unitati de invatamant și de modificare a repartizării - Mobilitate cadre didactice - 2022-2023
Fișa de evaluare a lecției utilizată în cadrul inspecțiilor speciale la clasă