Datele cu caracter personal, colectate ca urmare a "monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private" și a "supravegherii video a examenului de bacalaureat", sunt prelucrate în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 28704, în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001.
Mobilitatea 2020-2021 - Lista catedrelor didactice vacante/rezervate complete/incomplete
Conditii specifice privind transferul consimțit pentru soluționarea restrângerilor de activitate, pentru pretransfer consimtit intre unitati de invatamant și de modificare a repartizării - Mobilitate cadre didactice - 2021-2022
Adresă către ISJ - Cereri aprobate încadrare cadre didactice PCO
Adresă către ISJ - Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante - faza transfer/pretransfer