Datele cu caracter personal, colectate ca urmare a "monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private" și a "supravegherii video a examenului de bacalaureat", sunt prelucrate în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 28704, în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001.
Ce trebuie să știi despre Autorecenzare?
Site-ul oficial al RPLR2021: www.recensamantromania.ro
Adresa nr. 2370/24.03.2022 a ISJ Bacău, privind furnizarea informațiilor despre Recensământul populației și locuințelor din România